Collages
images by Tom Benson
poems by Aase Berg
translated by Johannes Göransson

 

 

Mare Imbrium

The machines are crushed against the mountains. The lakes of the shutdown daybreaks and reservoirs. Here runs a clear underground border, a tunnel flute of weak bird voices.

To the crater's edge, Alexander, light Alexander. My lightness butterfly, belly instrument, we eat dead animals, is it an animal of flesh we eat, is it human, humanoid, your black cranium. A flutter memory, Dovre-filling, the radula, we mate me like snails x 2: hermaphroditic double self.

Hear black deer bleat, we have touched black animals. Where the death of a human is seen lying alone in the Myling Shaft. Until the crater bird pecks the human out of the ribcage cage.

And Alexander, we walk through Bosnia of graves, dark beyond . But you are light and blind and cold and strangely blond. And Alexander, we walk along and through the crater's edge in the smoke of strong graves. But you cannot hear the clouds rustle, hear the grinding of the slate mills strata beneath the crust. But you cannot hear the etherbird craterbird whisper double names.

We eat dead animals if they are animals and snails ( Zachris ......) and cadavers, the cleanscraped ribcage cage, the radula against dried male-skin, the craterbird circles.

And the etherbird hovers up spear-colored and wrenched in time/space.

 

 

Mare Imbrium

Maskinerna krossas mot berget. De nedlagda dagbrottens sjöar och reservoarer. Här går en tydlig underjordisk gräns, en tunnelflöjt av svaga fågelröster.

Till kraterkanten, Alexander, ljusa Alexander. Min lättnadsfjäril, mageinstrument, vi äter döda djur, är det ett djur av kött vi äter, är det människa, människoid, ditt svarta kranium. Ett fladderminne, Dovrefyllning, radulan, vi parar mig som sniglar x 2: hermafroditiskt dubbeljag.

Hör svarta rådjur bräker, vi har rört vid svarta djur. Där döden av en människa syns ligga ensam kvar i Mylingskavet. Tills kraterfågeln pickar människan ur bröstkorgskorgen.

Och Alexander, vi går genom Bosnien av gravar, mörkt beyond. Men du är ljus och blind och egendomligt blond. Och Alexander, vi går längs och genom kraterkanten i en rök av starka gravar. Men du kan inte höra molnen rossla, höra gnagandet från skifferkvarnar lagren under skorpan. Men du kan inte höra eterfågeln kraterfågeln viska dubbla namn.

Vi äter döda djur om de är djur och sniglar ( Zachris ......) och kadaver, renskrapade bröstkorgskorgen, radulan mot torkat hanskinn, kraterfågeln cirklar.

Och eterfågeln svävar uppåt spjutfärgad och krökt i tiden/rummet.

 

_______________

 

 

X-Ray

Lemurs shimmering blue. Their sharp glass features that only appear at rare frequencies. The sounds in their entirety deadly - could tear the eardrums out of our ears if we did not constantly stiff hold the binocular muscle contracted. I can adjust my body at an angle, preferably in the light-pocket between optical wavelengths. I would then be able to perceive the spotlight's nervous ray then, or maybe during certain cases of sparse twilight. The urclouds of our solar system would then move balanced - through the Skrea Chasms like limberly billowing, pain-red masses of ether. From the corrosive odor I would also be able to localize the focal point of the lenses.

Lemurs shimmering radiation blue. To break minerals with light waves. From the mountain nobody comes back alive. This is sharpness - concentrated spectrum - this is liquid burning glass. From the vaguely corrosive odor I would also be able to locate the smoldering point of Purgatorius . In the crypt there is such deadly clinking and crackling: this is where the lemur queen of the cornea rests. And on shelves of ore in the inner caves of Skrea, volt-racked glass animals shriek, climb.

 

 

Röntgen

Lemurerna skimrande blå. Deras skarpa glasläten som endast framträder ur sällsynta frekvenser. Ljuden i sin helhet dödliga - skulle kunna slita trumhinnorna ur våra öron om vi inte ständigt stela höll den bifokala muskeln sammandragen. Jag kan justera min kropp i vinkel, gärna i ljusfickan mellan de optiska våglängdsbanden. Jag skulle då kunna ana sökarens nervösa stråle, eller kanske under vissa former av gles skymning. Vårt solsystems urmoln skulle då röra sig balanserat - genom Skreaklyftorna likt smidigt böljande, hårt röda sjok av eter. Jag skulle också utifrån den vagt fräna lukten kunna lokalisera linsernas brännpunkt.

Lemurerna skimrande strålningsblå. Att med ljusvågor forcera mineral. Ur berget kommer ingen levande tillbaka. Här är skärpa - koncentrerat spektrum - här är flytande brännglas. Jag skulle också utifrån den vagt fräna lukten kunna lokalisera Purgatorius glödpunkt. I kryptan det klirrar så dödligt och sprakar: här vilar hornhinnans lemurer drottningar. Och på hyllorna av malm i Skreas inre grottor klättrar skriande, svårt laddade glasdjur.

 

_______________

 


 

In Darkful Lande

In darkful lande burn lights.
Hear Dovre's hounds, cold howls.
Hear the shriek of the tall fires,
hear the wings of pain drag
across the land.

 

 

I mörko lande

I mörko lande brinner ljus.
Hör Dovres hundar, kalla tjut.
Hör vrålet ur den höga eld,
hör smartens vingar släpa
över landet.

 

___________________________________________________________________________

AASE BERG...

TOM BENSON was born in 1935, on the same day as George Sanders and Franz Kafka, and grew up in Varberg, on the Swedish west coast. At first he worked as a composer, but later became a photographer, specializing in photomontage. Using himself and his friends as his subjects, Benson took photographs in a studio reminiscent of "The Three Penny Opera" or an exotic harbor, and also in a closed mental asylum and at Apelviken Coastal Sanitorium. He was an expert at Asian classical music. He died on June 6, 1999. (bio by Helena Eriksson)

JOHANNES GORANSSON was born and grew up outside of Lund, Sweden, but has lived in the US for the past twenty years. He translated Remainland: Selected Poems of Aase Berg , published by Action Books last year. He is a Ph.D. candidate at the University of Georgia, but teaches at the University of Alabama.